چگونه کار می کند

1

ثبت نام یک حساب کاربری

inJob یکی از بهترین و جذابترین کارکنان آنلاین در ایران است. ما درک می کنیم که شغلی برای کار به ما می آید، اما برای یک فرصت برای تحقق بخشیدن به حرفه خود.

2

مشخص و جستجوی شغل خود

شما برنامه ها را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. شما همچنین می توانید مشاغل و نامزدها را از داشبورد خود در واقع مدیریت کنید. مرور برنامه ها، مصاحبه های برنامه ریزی شده و مشاهده تمام نامزدها.

3

درخواست برای شغل

inJob یکی از بهترین و جذابترین کارکنان آنلاین در ترکیه است. ما درک می کنیم که شغلی برای کار به ما می آید، اما برای یک فرصت برای تحقق بخشیدن به حرفه خود.